Zawieszenie, prolongata a może wakacje? Na czym polega przerwa w spłacie kredytu?

Dodano: 18 maja 2020
kredyt


Zaciągnięty kredyt stanowi zobowiązanie, które bardzo często będzie obciążało budżet kredytobiorcy przez wiele lat. Spłacany w miesięcznych ratach kredyt, trzeba regulować terminowo o ile nie chcemy przysporzyć sobie problemów. Życie niestety pisze różne scenariusze i zdarza się, że z losowych powodów kredytobiorca może czasowo stracić możliwość terminowego regulowania wymaganych rat. Co w takiej sytuacji?

 

Banki zdając sobie sprawę, że takie sytuacje występują, dlatego nie skreślają swoich klientów z powodu krótkotrwałych problemów z płatnościami. Co więcej, starają się wyjść naprzeciw takim sytuacjom. Z tego powodu w większości umów kredytowych znajdziemy zapisy, które dają narzędzia do czasowego zaprzestania spłaty rat, oczywiście pod odpowiednimi warunkami.

Zasady ustala kredytodawca
Zasady, na jakich kredytobiorca może zawiesić spłatę swojego kredytu zależą od regulaminów i przepisów podmiotu, u którego się zadłużył. Większość banków oferuje możliwość czasowego zamrożenia spłaty zadłużenia bez większych konsekwencji.
W zależności od oferty oraz rodzaju wysokości i długości kredytu bank może zezwolić na zawieszenie spłaty przykładowo na 3 miesiące w ciągu 5 lat albo raz w roku na okres miesiąca lub nawet na okres 12 miesięcy. Jak widać różnice polegają między innymi na częstotliwości i długości okresów prolongaty w czasie kredytowania.
Zawieszenie spłaty może przyjąć różnego rodzaju formy, dodatkowo różnie nazywane przez banki. Możemy więc spotkać się z pojęciem karencji, zawieszenia, odroczenia, prolongaty czy wakacji kredytowych. Co do zasady wymienione powyżej terminy określają pewien sposób zwieszenia lub odroczenia spłaty kredytu jednak nie zawsze są to pojęcia tożsame i zachodzą pomiędzy nimi pewne różnice. Założeniem oferowanych przez banki rozwiązań finansowych jest danie czasu kredytobiorcy na podreperowanie swojego budżetu i odzyskanie płynności finansowej.

Prolongata kredytu

Pojęcie prolongaty kredytu można rozumieć na dwa sposoby- jako zmniejszenie wysokości miesięcznej raty przy wydłużeniu okresu spłaty albo jako zawieszenie raty kredytu.
Zawieszenie raty polega oczywiście na możliwości niespłacania przez pewien czas, zazwyczaj krótki, zobowiązań wynikających z zaciągniętego kredytu. Jest to po prostu przerwa w spłacie zadłużenia jednak zasady takiej prolongaty można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje. W ramach prolongaty rozróżnić możemy karencję kredytową oraz wakacje kredytowe.


Karencja Kredytu


Karencja zwana też zwłoką w spłacie jest tego typu zwieszeniem kredytu, w którym odroczeniu płatności podlega jedynie wysokość raty. Oznacza to, że zawieszeniu ulega tzw. część kapitałowa, ale kredytobiorca nadal jest zobowiązany do ciągłej spłaty odsetek. Niekorzystne jest więc zastosować karencję na początku okresu spłaty, kiedy to zwracane są głównie odsetki od zaciągniętego kredytu.

Wakacje kredytowe

Korzystniejszym sposobem odroczenia spłaty kredytu dla kredytobiorcy są wakacje kredytowe. Jest to zawieszenie typu kapitałowo-odsetkowego i w odróżnieniu od karencji kredytowej, kredytobiorca nie tylko nie płaci raty kredytu, ale również odsetek. Wakacje kredytowe będą lepszym rozwiązaniem na początku spłaty kredytu, w szczególności przy ratach malejących.

Zawieszenie kredytu, kiedy możemy się ubiegać?

To czy kredytobiorca może ubiegać się o prolongatę i na , zasadach zależy od konkretnej oferty baku oraz postanowień zawartych w umowie kredytowej. Przerwa w spłacie kredytu może nastąpić tylko na wniosek klienta. W dobie bankowości elektronicznej odpowiednie podania można złożyć również za pośrednictwem portali internetowych. Bank oczywiście nie musi naszej prośby rozpatrzyć pozytywnie. Zasadniczo, jeżeli umowa przewiduje możliwość prolongaty, to bank powinien przychylić się i udzielić nam zawieszenia spłaty zadłużenia. Dodatkowo zwiększymy szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, jeżeli chwilowy brak płynności finansowej wyniknął z losowych okoliczności takich jak choroba, utrata pracy, sytuacja rodzinna, nieprzewidziane wydatki spowodowane zdarzeniami losowymi.
Przeszkodą w uzyskaniu pozytywnej zgody na zwieszenie spłaty kredytu będą wcześniejsze problemy z terminowym spłacaniem rat. Rzetelność kredytobiorcy będzie jednym z głównych przesłanek otrzymania prolongaty kredytu. Dlatego jeżeli znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej, nie należy czekać ryzykując utratę wiarygodności w oczach banku tylko skorzystać z prolongaty, dając sobie czas na uporządkowanie finansów.

Koszty związane z prolongatą.

Za skorzystanie z prolongaty banki mogą zażyczyć sobie dodatkowych opłat. Ich wysokość zależy od konkretnej oferty i może być nawet symboliczne. Należy pamiętać, że odroczenie nie jest tożsame z anulowaniem danej raty czy odsetek. Przesunięty zostaje termin spłaty rat w przyszłość, co będzie miało wpływ na sposób spłaty kredytu. Po zakończeniu zwieszenia bank będzie musiał jakoś odzyskać brakujące raty wraz z odsetkami, dlatego możliwe są następujące scenariusze:

  • prolongata wydłuży okres spłaty kredytu o czas, na jaki była udzielona;
  • prolongata nie wydłuży okresu spłaty kredytu, ale raty będą odpowiednio wyższe;
  • ani okres kredytu ani wysokość raty nie ulegną zmianie, ale na koniec okresu spłaty zapłacimy dodatkową ratę za okres prolongaty.

Zawieszenie spłaty kredytu jest korzystne obustronnie- i dla banku i dla kredytobiorcy. Prolongata pozwala na unikniecie kłopotów związanych z niespłacaniem rat w sytuacjach przejściowych trudności.  Zwiększa to szanse na uregulowanie zadłużenia wobec banku i realną szansę na jego spłacenie przez kredytobiorcę, który z powodów losowych mógłby stać się niewypłacalny.

Odroczenie spłaty kredytu należy stosować rozważnie i w ostateczności, bo chociaż chwilowa możliwość niepłacenia raty jest kusząca, rozsądne jest zostawić taką możliwość na okoliczność ewentualnych trudności finansowych. Dodatkowo raty odroczone wpłyną na późniejszy sposób spłaty kredytu, co zwiększy obciążenie kredytem po okresie prolongaty oraz może podnieść całkowity koszt zadłużenia.

Sławomir Jesinowicz

 

Ważne! Możliwość zawieszenia spłaty kredytu nie jest jednoznacznie rozumiana i regulowana przez banki dlatego warto przy rozważaniu oferty kredytowej pochylić się również nad zapisami dotyczącymi zawieszenia spłaty, które mogą bardzo się różnić miedzy sobą.